Zadnja sprememba: 12.12.2005

OSEBNI PREJEMKI

obračun plač in ostalih osebnih prejemkov

 

=> Navodila in download novih verzij

=> Predstavitev programa    

=> Navodila za namestitev novih verzij  

 

 

Domača stran: http://www.infobiro.net

  

 

 

Nova tel. številka 02/ 25-27-164, na lokaciji

PE MARIBOR, Ul. Heroja Jevtiča 9, Maribor 

 

 

 

Seznam novosti, posodobitev in popravkov ( leto 2005 ):

 

 

9.11.2005 - Build 1008

 

1.     Temeljnica za Navision prirejena za stroškovne nosilce

2.     Obračun za zasebnika (vpis bruto osnove in razreda + prikaz šifre davčnega uslužbenca)

3.     Zavodi: dodan seštevek osnovnega količnika in točk posameznega dodatka

4.     VAJENCI: REK-1a - popravek pozicij 202 - 205

10.10.2005 - Build 1007

 

1. Obrazec ZAP-STRU/L: Priprava in tiskanje obrazca (tudi po delovnih enotah)

2. VAJENCI: Priprava virmanov – nazivi prispevkov na plačilnih nalogih
3. Kontrola datuma pri zagonu: če program ni bil uporabljen več kot 31 dni, se pri zagonu prikaže opozorilo.

30.9.2005 - ver.7, rel.8, Build 1006

 

1.   Vgrajena podpora za obračun nagrad za vajence dualnega sistema

 

 

20.9.2005 - Build 1005

 

1. Priprava in izvoz temeljnice za programski paket HANSA WORLD

2. Osebni kartoni izplačil delavcem: povečano število decimalnih mest za ure

3. Pregled in ažuriranje dopustov in kompenzacijskih ur: mesečne vrednosti ur so povečane iz 2  na 3 mesta + dve decimalki

4. Priprava in izvoz plačilnih nalogov: plačilni nalogi se pri izvozu za elektronsko plačevanje razvrstijo po sledečem vrstem redu: 

        - Premije za PDPZ

        - Evidenčni virmani

        - Neto nakazila delavcem

        - Odbitki

        - Prispevki in davki

5. Kopiranje (dupliciranje) plačilnih nalogov (Pregled virmanov, gumb 'Kopiranje')

6. Kadrovska evidenca: dodani pregledi izobrazb, funk. znanj, usposabljanj, ....

7. Meni: Kumulativa / Osebni kartoni: jeziček 'po mat. št.,obr. mesecu in vrsti plačila' – dodano tiskanje (uporabno za  kontrolo bolniških, dopustov,…

8. DOPUSTI: Seznam obdobij: dodan indikator, kateri označuje, ali se v tem obdobju obračunavajo dopusti in kompenzacijske ure. Pri izplačilih plač naj bo vklopljen, v drugih obdobjih pa ne.

 

 

 

8.8.2005 - Build 1004

1.  Obrazec  1-ZAP/M: detaširani, nedetaširani in obojni

 

 

21.7.2005 - Build 1003

1.     DETAŠIRANI DELAVCI: REK1-kumulativni: vgrajena podpora za tiskanje detaširanega dela

2.     KADROVSKA EVIDENCA: dodan modul za vodenje evidence pregledov (zdravniških, inšpekcijskih, VZD itd.)

3.     OBRAČUN PLAČ. DOKUMENTACIJE: popravek segmenta, kateri razdeljuje dohodnino po posameznih VP-jih

4.     PDPZ: Popravek izračuna višine premije delavca, kadar delavec plačuje iz bruto plače (problematične so bile vrste plačil, katere imajo faktor < 1 – npr. boleznine)

5.     REK1 in REK1-kumulativni : (sprememba-regres): REK1 izpiše samo regres izplačan v posameznem obdobju, REK-1 kumulativni pa izpiše vsa izplačila regresa za vsa izbrana obdobja (obdobja morajo biti odprta ali pa restavrirana (ponovno odprta)).

6.     Izvoz temeljnice v finančni paket GKS podjetja PRONET iz Kranja (v parametrih obračunske enote se na jezičku 'Kontni načrt, temeljnica' izbere 'Izhodna oblika temeljnice = Pronet (GKS, Basic CSV ASCII driver)'. Temeljnico je po pripravi potrebno natisniti (vsaj na ekran), nato se izvede še izvoz temeljnice.

 

 

5.7.2005 - Build 1002

 

1.     Razširjena kadrovska evidenca: družinski člani, nagrade / ukrepi

2.     Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje (PDPZ) - DELAVCI: dodatne možnosti pri nastavitvah za PDPZ – po namestitvi nove verzije OBVEZNO preverite nastavitve v matičnih podatkih delavca !

3.     Priprava 1-ZAP/M obrazca – popravek: Kadar je v istem mesecu odprtih več obdobij in določeno obdobje (npr. regres) nima vpisanega fonda ur, je program napačno izračunaval  AOP004, 005 in 006.

 

 

17.5.2005 - Build 1001

 

1.     Preverjanje poročil (izpisov): vsa poročila so prilagojena za A4 velikost papirja (razen plačilnih list)

2.     V parametrih obračunske enote lahko nastavimo format papirja za tiskanje plačilnih list (na voljo sta standardni A4 in podaljšani A4 (perforirani, 12*8,5 cole)

3.     Tiskanje M4/M8 na A3 tiskalnik – možnost izbire kodne tabele (programske nastavitve)

4.     Spremenjena grafična podoba glavnega ekrana : ukinjeno 'plavajoče okno' na levi strani. Ikone so prestavljene pod glavno menu-jsko vrstico

5.    SPREMEMBA: Seznam neto nakazil na banke po sistemu direktnih odobritev: Na spremnem poročilu se pod 'Valuto' ne piše več šifra denarne valute, ampak datum valute nakazil

6.   M4M8 - priprava podatkov: Dodana kontrola za število dovoljenih nadur na nivoju meseca

 

 11.5.2005

 

1.     Vgrajena kontrola, katera onemogoča namestitev oz. zagon programa, kateri je starejši od nazadnje uporabljenega

2.     Poročilo 'Priloga 12' - popravljen prikaz dohodnine od regresa (po povprečni stopnji)

3.     Poročilo 'Priloga 12' – Dodan prikaz prispevka (šifra 55) za izobraževanje

4.     Modul 'Varovanje podatkov' – dodana možnost, da se izključi kreiranje poddirektorijev po posamezni firmi

5.     Priprava M4: vpeljan pojem 'Dovoljeno število nadur' in kontrola števila nadur pri pripravi M4 (sorazmerni delež dovoljenih nadur glede na letno število ur delavca)

6.     Direktne odobritve: pred pripravo podatkov se obvezno vpiše številka paketa (privzeta št. paketa je 1)

7.     DETAŠIRANI DELAVCI: Tabela stroškovnih mest: – ukinjen pojem 'št. del. dni v mesecu' in uporabljen kot indikator, da je stroškovno mesto detaširano

8.     DETAŠIRANI DELAVCI: Tabela stroškovnih mest: ukinjena pojma 'del. čas v urah na teden' in 'del. čas v urah na dan', vpeljan pojem DRZV_DET, kateri se nanaša na državo detaširanja (če je SM detaširano)

9.     DETAŠIRANI DELAVCI: Tabela vrednostnih podatkov delavca: Dodano polje 'devizna urnina', katero se uporabi za izračun deviznega dela izplačila detaširanemu delavcu

10.  DETAŠIRANI DELAVCI: Tabela VRSU – vrste urnin: dodana podpora za '06'=redno delo – detaširani, ki v kombinaciji z NACB = '03' izračuna bruto znesek detaširanega dela v devizah

11.  DETAŠIRANI DELAVCI: Plačilne liste 'Standardna A4' in 'A4 stisnjena' so prilagojene za detaširane delavce, ki del plačila prejemajo v tuji valuti

12.  DETAŠIRANI DELAVCI: Priprava plačilnih nalogov: za izplačila, katera niso v valuti SIT, se NE pripravi plačilni nalog

13.  DETAŠIRANI DELAVCI: Šifrant 'Vrst plačil': pri dodan pojem, ki pri izplačilih detaširanim delavcem določa, ali je izplačilo v tuji valuti. Pred vnosom plačilne dokumentacije, je potrebno definirati devizne tečaje (v segmentu 'republiški podatki')

14.  Poročilo: Rekapitulacija zaslužkov za posamezno vrsto plačila po delavcu: dodana kolona 'devizni znesek'

 

24.4.2005

 

1.     Direktne odobritve: Izvozna datoteka z imenom DO+DS.txt (na nivoju banke vpišemo npr: C:\DODS.TXT – program DS nadomesti z davčno številko, npr. DO12345678.txt

2.     Direktne odobritve: Tiskanje spremnega dopisa

3.     Priprava virmanov: v slučaju napake se priprava prekine in se priporoča ponovna priprava virmanov

4.     Popravek: Zahtevek za ZZZS po dejanskem in fiksnem sistemu: Morebitni 1% prispevka na plače za npr. izobraževanje (s.p.-ji) se ne refundira, obračuna pa se !

5.     Popravek: Obrazec 1-ZAP/M: Kadar so v podjetju sami individualci, se ni pravilno prikazovala postavka AOP007

6.     Shranjevanje in kopiranje podatkov o obdobjih (med posameznimi firmami in znotraj iste firme)

7.     Regres: dohodnina: če se gre za večktratno izplačilo, je onemogočena dohodnina v minus

8.     Nova oblika plačilne liste 'L – Amerikanka – javni zavodi'

9.     Obrazec 1A – popravek: v slučaju zaokroževanja plačilne dokumentacije na 50 stotinov ali 1 stotin, je lahko prihajalo do nepravilnega prikaza skupne bruto mase, bruto mase za posameznega delavca in posledično do napačnega kontrolnega seštevka

 

 

17.4.2005

 

1.     Obračun dohodnine za nerezidente: obračun dohodnine po lestvici (spremenjeni moduli: obračun, Bruto-Neto simulator, Neto vnos plač. dokumentacije)

2.     REK1 – popravek: neto od odpravnin in jub. nagrad – prikazuje se samo delež neta od zneska nad uredbo (v kolikor je izplačilo nad uredbo)

3.  Interna kontrolna lista za M4/M8

 

11.4.2005

    1. Ponovno omogočen izpis obrazca 1-Z
    2. Poročila / izpisi: pregled plač za obdobje I. – dodana možnost razvrščanja po mat. št., priimku,..

 

6.4.2005

    1. PDPZ - ZVPSJU - poročanje za kapitalsko družbo - spremenjena struktura podatkov za poročanje KAD-u
    2. Poročila (KADRI) - dodan izpis 'Izobrazbe, Poklici ...'
    3. Modul za restavriranje obdobja je sedaj dostopen vsem uporabnikom (prej se je zahtevalo administratorsko geslo)

3.4.2005

1. Povečana natančnost pri izračunu odstotka povprečne dohodnine iz preteklega obdobja
2. Brisano (onemogočeno) tiskanje starih obrazcev – Rek1,rek2,...
3. Obrazec 1-ZAP/M – omogočeno tiskanje obrazca po delovnih enotah
   - V programskih nastavitvah aktiviramo opcijo 'Priprava 1-ZAP/M po delovnih enotah'
   - V šifrantu 'Organizacija obračunske enote / Delovne enote' definiramo delovne enote, za katere želimo pripravljati ločen 1-ZAP/M
   - Po potrebi rasporedimo posamezna stroškovna mesta v določene delovne enote in posledično še delavce na pravilna stroškovna mesta
   - izvoz obrazca v XML obliko bo predvidoma pripravljen v eni naslednjih verzij (težave z ČŠĆĐŽ - ji)

4. Zahtevek za refundacijo ZZZS (dejanski in fiksni obračun):
   - PREVERITE: na nivoju vrst plačil preverite 'tip odsotnosti v breme ZZZS'
   - V obdobju je dodano število ur 'Dejanske mesečne obveznosti' - vpišete samo, če se razlikuje od mesečnega fonda ur
   - V procesu ddodajanja plačilne dokumentacije je dodan gumb, kateri preračuna dejansko odstotnost v normirane ure

5. Obrazec REK1 – Kumulativni iz nezaključenih obdobij

18.3.2005

    1. Tiskanje obrazca OBR-PL za javni sektor:

           - v obdobju se vnese 'Zaporedna številka izplačila v tekočem mesecu'

           - v obračunski enoti se vnese 'Pristojna enota UJP'

    2. REK1 – Kumulativni iz nezaključenih obdobij

15.3.2005

1. Rang lista: dodana zaporedna številka pred vsako postavko

2. PDPZ - MOJA NALOŽBA - omogočen izvoz premij 

 

14.2.2005

1. Dodan tiskanje obrazca REK-3a (najemnine, dividende,...)

2. rekapitulacija zaslužkov za obračunsko obdobje po stroškovnih mestih in delavcih (letna obračunska lista)

9.2.2005

1. Dodan obrazec 'Tiskanje članarin zasebnika za obrtno zbornico)

2. Kalkulator je nadomeščen z standardnim Windows kalkulatorjem

3.2.2005

1. 1-ZAP/M obracec - prva verzija (naslednja bo vsebovala XML izvoz podatkov)

2. Dopusti in komenzacijske ure: dovoljene minus komp. ure in prenos dopustov in komp. ur v naslednje leto, pregled letne porabe po mesecih

22.1.2005

 1. Dohodnina VIR.DAT iz rednega dela in nagrad – prirejeno za pošiljenje preko 'e-davkov', prav tako program izvaja kontrolo glede na davčno številko delavca: če je isti delavec zaveden pod dvema različnima matičnima številkama (npr. odhod delavca in ponovni prihod), program sedaj za delavca pri poročanju DURS-u tvori eno posatvko za posamezno vrsto izplačila po Ur. Listu (združuje postavke na nivoju davčne številke)

 2. VIRPN2.dat – poročanje DURSU o PDPZ – spremenjeno formatiranje kolone 'Povprečno mesečno število zaposlenih pri delodajalcu v obdobju koledarskega leta' – numerično polje, sedaj poravnano desno in formatirano z vodečimi nulami

 3. Na nivoju posameznega tipa odbitka, lahko določimo, ali se število obrokov in novi saldo prikazujeta na plačilnih listah (uporabno za odbitke z 'zatečenim saldom')

 4. Poslovenjen predogled poročil pred tiskanjem

 5. M4 – popravek: ure od sekundarnih vrst plačil (npr. dodatek za delovno dobo), se ne vštevajo v fond ur

 6. Priprava virmanov: v skicu odobrite ali obremenitve lahko uporabimo pojma 'LL' – program ga nodemesti z letnico in 'SIFPU' – program ga nadomesti z šifro proračunskega uporabnika

18.1.2005

 1. Ul. RS 129 - 3.12.2004 Dohodnina: poročanje DURS-u in delavcem za leto 2004:
  - V seznamu odbitkov, članarin, ... lahko bolj jasno določimo, kaj je samoprispevek in kaj delavci uveljavljajo v okviru 3% olajšave
  - V programskih nastavitvah lahko določimo kodno stran podatkov (437 ali 852), kateri se zapišejo na el. medij (VIR.dat, ...)
  - Tiskanje VIRPN2.dat - poročila o vplačanih premijah PDPZ - sprememba izgleda poročila
  - Tiskanje obvestil za delavce - ne prikazuje se več kolona 'Neto'
  - enako velja tudi za poročila, pripravljena iz modula 'Nagrade'
 2. Popravek tiskanja zahtevka za ref. za ZZZS - zahtevek različnim enotam ZZZS

15.1.2005

    Dodelave v zvezi z izvajanje novega zakona o dohodnini in zakona o davčnem postopku:

 1. Popravek natančnosti lestvice za izračun dohodnine (decimalke) - program ob zagonu samodejno korigira natančnost lestvice
 2. Popdpora za obračun avtorskega in pogodbenega dela za zaposlene. Avtorski honorarji in podjemne pogodbe odvisnega razmerja za zaposlene,
  se OBVEZNO izplačujejo v ločenih obdobjih od redne plače – program sam naredi poračun akontacije dohodnine.Za izplačilo se uporabita statusa dela 36 in 37 - program jih samodejno doda. V Nastavitvah obdobij je dodana opcija, s katero uporabnik aktivira poračun akontacije dohodnine za vsa izplačila v določenem mesecu. Za poročanje DURSU se za avtorske honorarje uporabi REK1, za podjemne pogodbe pa REK1d.
 3. Popravek Tiskanja REK1d – program je rezidente prepoznaval kot nerezidente
 4. Sprememba način podajanja zneskov (v tabelo republiških podatkov) o povračilih stroškov in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo oziroma so oproščeni plačila prispevkov in dohodnine do določenega zneska (odpravnine ob upokojitvi, regres, jubilejne nagrade,...).
  V tabeli republiških podatkov so izločena polja o povprečni plači zadnjih treh mesecev in tromesčnemu povprečnemu indexu rasti plač. 

10.1.2005

    Dodelave v zvezi z izvajanje novega zakona o dohodnini in zakona o davčnem postopku:

 1. Omogočeno tiskanje praznega obrazca 1Z in Obrazca 3 
 2. Tiskanje obrazca REK1d 
 3. Tiskanje obrazca Posebnega davka na določene prejemke
 4. REK4 - Segment nagrad in dobitkov v nagradnih igrah s podporo za nerezidente
 5. Popravek napake: Modul 'NETO Vnos' - Izračun in prikaz Bruto od Dopusta_II.

5.1.2005

    Dodelave v zvezi z izvajanje novega zakona o dohodnini in zakona o davčnem postopku:

 1. Tiskanje obrazcev REK-1d, Priloga 12, Poseben davek na določene prejemke, obračun prispevkov za zasebnika, ...
 2. Omogočeno tiskanje praznih obrazcev  
 3. Neto vnos plačilne dokumentacije - dodana postavka za vnos npr. izrednega plačanega dopusta
 4. Kontni načrt in priprava temeljnice: razširjena možnost za pripravo temeljnice po 4 različnih kontnih načrtih

 

 

 

 Seznam novosti, posodobitev in popravkov ( leto 2004 ):

28.12.2004

    Spremembe in dodelave v zvezi z izvajanje novega zakona o dohodnini in zakona o davčnem postopku:

 

   OSEBNI PREJEMKI: nadgradnja iz verzije 7.5 (ali starejše) na 7.6

 

    Samodejna nadgradnja je omogočena samo uporabnikov z veljavno pravico do posodobitve.

 

    Uporabnikom, kateri nimajo pravice do samodejne posodobitve, program po nadgradnji ne bo deloval - ti uporabniki bodo novo verzijo dobili po el. pošti ali na CD mediju.

 

 

PRED NAMESTITVIJO VERZIJE 7.6

 

       1. Zaključimo vsa Obdobja, katerih izplačila so bila opravljena do vključno 31.12.2004.

2. Opravimo Varovanje podatkov (arhiviranje) vseh obračunskih enot - lahko tudi generalno arhiviranje vseh obračunskih enot na npr. CD medij ipd.

      4. Preverimo, če vam je dodeljena pravica do namestitve nove verzije

 

       5. V kolikor imate pravico do samodejne posodobitve, namestite verzijo 7.6 in z menjavanjem obračunskih enot naredite posodobitev vseh obračunskih enot

 

 

OPRAVILA, KATERA SE SAMODEJNO IZVEDEJO PO PRVEM ZAGONU PROGRAMA

 

       Nadgradnja oz. posodobite tabel:

 

   

Prenovljeni oz. novi programi (samo pomembnejši):

 

POMEMBNO:

       Za odprta obdobja, katerih obračun se nanaša na leto 2004 in niso bila izplačana do vključno  31.12.2004, obvezno ponovimo obračun po novih davčnih kriterijih

 

 

23.11.2004

 1.  Izvoz podatkov na KAD za Zaprti vzajemni pokojninski sklad za javne uslužbence: priprava podatkov za npr. vračila preveč plačanih premij

19.11.2004

 1.  Sprememba formatiranja zneska pri izvozu temeljnice za prog. paket eXact2000 (negativni zneski imajo predznak levo)

 

12.11.2004

 1. Popravek tiskanja prispevkov za zasebnika: program je vedno vzel 2 lista (enega praznega)
 2. Vnos delavca: program iz EMŠO tvori datum rojstva
 3. Pregled plačilne dokumentacije: dodan datum izstopa (z rdečo)
 4. Seznam bank: seznam expozitur posamezne banke je dodan na isti ekran kot pregled bank

4.11.2004

 1. Popravljene parske izravnave pri tiskanju obrazca davka na plačo (prej se obrazec ni ujemal z virmanom)

3.11.2004

 1.  Dodano poročilo 'Pregled plač za obdobje III.' - celoten strošek plač v breme delodajalca se deli z št. ur prisotnosti - tako se dobi strošek dela na uro
 2.  Izračun urnin za boleznine in dopust iz preteklih obdobij: program ponudi možnost, da spremeni urnino samo če je večja od obstoječe

8.10.2004

 1. Posodobljen modul za obračun jubilejnih nagrad

12.9.2004

 1. Priprava temeljnice: Možnost izbire načina knjiženja razreda '2'
 2. Tiskanje prispevkov iz kumulative: Dodana možnost izbire več prispevkov

25.8.2004 - ver.7.rel.5

 1. Dodano poročilo 'Rekapitulacija zaslužkov za obdobje - II.'

 25.8.2004

 1. Dodano tiskanje Obrazca 1-Z
 2. Uporabniki, kateri se pripravljajo na obračun plač po  ZSPJS, si lahko v šifrantih pripravijo šifrante za vrste izplačil, plačilne razrede in plačilne skupine

5.8.2004

 1. Specifikacija neto nakazil plač in priprava tabele za poročanje po sistemu 'Direktne odobritve'
 2. Vsa poročila tipa 'Rekapitulacija zaslužkov ...' so opremljena še z evidenčnim številom ur

 

5.7.2004

 1.  Poračuni: za uporabnika 'Gorenjski glas' vpeljana logika za izračunavanje poračunov faktorjev
 2. V slučaju, da program želi kreirati virman z negativnim zneskom , je uporabnik opozorjen 
 3. Na plačilnih listah tipa A,B,C,E in I je prikazan znesek nakazila na posamezen račun delavca

21.6.2004

 1. V parametrih obračunske enote se na jezičku 'ostalo' lahko določi, da se za vsako obračunsko enoto nastavijo različni parametri za izračun minulega dela.
 2. Za uporabnika 'Procter & Gamble' izveden poseben način obračuna za izvajanje 'notranjega odkupa delnic - ISOP'.
 3. V uporabniških navodilih je na novo napisan del navodil za download in namestitev novih verzij 

13.6.2004

1.     M4M8 - Popravek: nenumeričen (prazen) podatek v rubriki 'benifikacije' (pri izvozu M4M801.dat)
2.     Izvoz plačilnih nalogov TKDIS za Proklik-PLUS 

2.5.2004

1.     Na nivoju mat. podatkov o delavcu, je vpeljan pojem 'Porodnica'.
        Uporablja se za premije PDPZ, katere v celoti plačuje delodajalec, če je delavka na porodniški in nima plače
2.     V programskih nastavitvah je možno nastaviti način tiskanja OBR-PL obrazca: ali samo nadomestila v breme delodajalca ali vsa nadomestila
3.     Dodano tiskanje rekapitulacije odbitkov z skupnim seštevkom (MENU: Izpisi, poročila / Rekapitulacija odbitkov)
4.     Pri izvozu nekaterih datotek (TKDIS,M4M8,Dohodnina,Temeljnica) je možno spremeniti export path in FN
5.     Dodano poročilo 'Letna rekapitulacija zaslužkov po primarni vrsti plačila'
6.     Polje 'Davčna številka' razširjeno iz 8 na 15 mest (tabela obr. enot in tabela delavcev). Programi za izvoz podatkov za pokojninske družbe bodo pripravljeni takoj, ko bodo na voljo informacije posameznih skladov.

25.4.2004

1.     Menu 'kumulativa' - dodan vpogled (dodajanje in sprememba) v kumulativo plačanih premij za PDPZ

21.4.2004

1.     Zaokroževanje premij za PDPZ, če jo delavec plačuje iz bruto plače: odpravljena napaka pri zaokroževanju zneska premije

13.4.2004

1.     Priprava temeljnice po sistemu 2+2+2 , knjiženje razreda '2' brez stroškovnih mest

 

7.4.2004

1. Omogočeno restavriranje zaključenega obdobja
2. Obračun: program javi število delavcev, kateri nimajo dohodnine iz plače ali regresa - tudi v verziji 7.3 (c55)

28.3.2004

 1. Obračun premij za PDPZ po pravilih KAD - ZVPSJU (premijski razredi, el. poročilo za KAD, plačilni nalogi, temeljnica ...)

22.3.2004

 1. Prenova segmenta za pripravo M4/M8 obrazca - podrobnost in navodila preberite v navodilih za uporabo
 2. Na rekapitulaciji zaslužkov po stroškovnih mestih je dodan prikaz ur za tiste vrste plačil, katerih ure ne gredo v  fond ur

16.3.2004

 1. Priprava plačilnih nalogov po sistemu 'MultiCash' (Bank~Austria CreditAnstalt) - specifikacija '.INT'
 2. Modificiran segment za obračun premij za PDPZ: premije lahko plačuje delavec tudi iz bruto plače

23.2.2004

 1. Dovoljeno brisanje definicij knjižb prispevkov in davkov (Temeljnica / Načrt knjiženja - prispevki in davki )
 2. Horizontalna korekcija (pomik) pri tiskanju plačilnih list
  Menu: Splošno / Programske nastavitve - meja od '-999' do '+999' - v inchih * 1000

18.2.2004

 1. Plačilni nalog za materialne stroške 'Gor - Dol' se opremi z šifro povezave 'Prejemek - Izdatek', katera je v šifrantu vpisana pod šifro '1' 
 2. Paket dodelav za podporo obračuna plač na benciskih servisih, kateri so prevzeli sistematizacijo od Petrola

26.1.2004

 1. V parametrih obračunske enote je možno določiti datum, od kdaj naprej se začne obračunavati dodatek za stalnost 
 2. Dodan modul za poročanje o premijah PDPZ na DURS
 3. Izboljšan vmesnik za tiskanje plačilnih nalogov (virmanov) direktno na tiskalnik (neposredno na port, npr. LPT1)

20.1.2004

 1. NOVO: Modul za vodenje evidenc nagradnih iger  (denarnih in materialnih), z tiskanjem REK2 obrazca, dohodninske napovedi za DURS (z pripravo el. medija) ter obvestil nagrajencem. Več o modulu preberite v navodilih za uporabo (Nagrade)
 2. Plačilni nalogi prispevkov in davkov so opremljeni z 'Krajem prejemnika', kateri je privzeto, kraj davčne izpostave izplačevalca

11.1.2004

 1. Modul za obračun prispevkov zasebnika: dodana možnost detaljnega specificiranja članarin (OZS, GZS, druge članarine). Po namestitvi nove verzije, obvezno preglejte obstoječe nastavitve članarin za posameznega zasebnika.

 

 

Seznam novosti, posodobitev in popravkov ( leto 2003 ):

11.12.2003

 1. V šifrantu obračunskih enot je razširjen pojem 'Organizacijska oblika': po namestitvi preverite organizacijske oblike posameznih obračunskih enot in v šifrantu prispevkov in davkov preverite, kateri prispevki se obračunavajo pri posamezni organizacijski obliki (občutljiva sta predvsem prispevka za izobraževanje in izvajanje kolektivne pogodbe).

 9.12.2003 - POPRAVEK

 1. Modul za vnos plačilne dokumentacija - pri vnosu se občasno ni upošteval faktor povišanja / znižanja !

25.11.2003

 1. V vrednostnih podatkih je dodan pojem 'Skupna bruto plača' - za uporabo poglejte v navodila.
 2. V šifrantu vrst plačil, se VP-ji, katere kontrolira program samodejno, obarvajo zeleno.

21.11.2003

 1. Vgrajena podpora za pripravo in izvoz temeljnice za 'SAP' po 'Cost-centrih'.
 2. Kontni načrt: razširitev konta iz 7 na 10 mest.
 3. Način oz. obliko izvoza temeljnice lahko doličite v menu-ju 'Splošno / Programske nastavitve', jeziček 'Pomoč', gumb 'Uredi' - izbirate lahko med standardnim ASCII izvozom in specifičnimi rešitvami. Po spremembi ponovno poženite program.

12.11.2003

 1. Dodan prispevek delodajalca za 'IZVAJANJE KOLEKTIVNE POGODBE', katerega plačujejo s.p.-ji enkrat letno.
  Prispevek se obračuna na plačo vsakemu delavcu, kateri ima vsaj eno postavko plačila tipa 'Redno delo'.
  - šifra prispevka = 58
  - klasifikacija prispevka = 3
  - način obračuna = 'V bruto znesku' (npr. 580 SIT)
 2. Na plačilne liste: A4-s.p. stisnjena, Običajna A4 s.p., A4 stisnjena in A4 Javni zavodi, je dodana možnost tiskanja specifikacije plačanih prispevkov. Detaljna nastavitev je v parametrih obračunske enote.

3.11.2003

 1. Seznam nakazil na banke se lahko izpiše tudi v obliki 'en delavec - en znesek', ne glede na to, na kakšen način se združujejo izplačila na plačilnih nalogih.

13.10.2003

 1. V Osebnem kartonu izplačil delavca je dodan seštevek bruto zneskov
 2. Obrazec1: Sekundarni VRPL-ji (npr. min. delo itd.) od npr. boleznin, ki niso 100 procentne, pri računanju izplačane najnižje plače podedujejo faktor primarne vrste plačila in indikator dodatka do minimalne plače (Obrazec 1 in Obrazec 1a)
 3. Razširjeno polje Expozirura banke' iz 3 na 4 numerična mesta
 4. V slučaju, da je dodatek delavca definiran v točkah in se spremenijo analitične točke delavca, izračun dodatka ni več pravilen !
  Namestite popravek z dne 2.10.2003 ali novejši, ter ponovite obračun z opcijo 'Ponovni preračun plač. dokumentacije'.

25.9.2003

 1. Na plač. listo za javne zavode je dodan seznam (specifikacija) dodatkov delavca
 2. Navodila v obliki .CHM so preseljena na strežnik http://www.multimedia.si - iz menu-ja 'Download', jih lahko posnamete na lokalnik računalnik. Dostop je dovoljen samo registriranim uporabnikom.
 3. Tiskanje seznama za kreditorje: dodana možnost izbire za posameznega kreditorja ali za vse kreditorje

4.9.2003

 1. Plačilni nalogi premij za PDPZ, katere plačuje delodajalec:
  model, sklic in povezava med prejemki in izdatki se definirajo na
  nivoju sklada (munu: 'Priprava / Skladi in premije PDPZ')
 2. Pri definiranju sklada, se polje 'sklic in št. kol. pogodbe'  preimenuje v ' št. kol. pogodbe'.
  Uporabniki, kateri izvažajo podatke za 'Prvo pok. družbo', v to polje ne vpisujejo več sklica '0088' oz. '0087', temveč samo številko kolektivne pogodbe
 3. Popravek strukture za izvoz podatkov (nakazil) za Novo KBM (OSDOH.txt)

11.8.2003

 1. Razširjene možnosti definiranje premij za PDPZ (delež plačila delodajalca)
 2. Uveden nov tip plačilne liste (namenski za javne zavode)
 3. Možnost kreiranja temeljnice po primarni vrsti plačila (Menu 'Izpisi / B-interna poročila', gumb 'Rekap. zaslužkov po primarni vrsti plačila - sintetično')
 4. Dodano poročilo "Rekapitulacija zaslužkov po primarni vrsti plačila". ( V Parametrih obračunske enote se na jezičku 'Kontni načrt, temeljnica' odkljuka polje 'Temeljnica po primarni vrsti plačila').

31.7.2003

 1. Posodobljena modul in podatkovna struktura za pošiljanje seznama (specifikacije) nakazil na Novo KBM (tabela 'OSDOH.txt').
 2. V modulu za tiskanje seznama nakazil za banke je dodana možnost izbire posamezne banke
 3. V navodilih so dodana pojasnila za nakazila na TRR račune.

26.6.2003

V menuju Uvoz / Izvoz je dodan segment za poročanje (pošiljanje podatkov) "Prvi pokojninski družbi". Modul vsebuje izdelavo poročila o plačilu premij delodajalca, delavca in izdelavo prvega seznama zavarovancev ter izdelavo sprememb (vstopi - izstopi) zavarovancev.

13.6.2003

 1. Modul za masovno upravljanje z odbitki: je dosegljiv iz menuja: Odbitki / seznam prijavljenih odbitkov
 2. Za uporabnike, kateri imajo sklenjeno osveževalno ali vzdrževalno pogodbo je omogočen download novih verzij iz spletnega strežnika: http://www.multimedia.si . Za vse uporabnike so v forumu (klepetalnici) na voljo obvestila o novitetah. 
 3. V modulu za tiskanje RANG liste je dodana možnost razvrščanja delavcev po višini NETO plače
 4. V modul za vnos plačilne dokumentacije je vgrajena možnost vnosa količnika, bruto znesek pa se izračuna kot vrednost vnešenega količnika krat izhodiščna bruto plača (za zavode je to izhodiščni koeficient). Posledično je na rekapitulaciji zaslužkov po vrstah plačil seštevek količnikov.
 5. Podpora za detaširane delavce: tiskanje REK1-a, sprememba poročila o davkih na plačo in obrazcu OBR-PL, sprememba šifranta držav in šifranta vrst plačil

30.5.2003

Dodana možnost, da se v osnovo za odbitke vštevajo tudi neto nadomestila stroškov (malica, prevoz, kilometrina, dnevnice...) 

28.4.2003

 1. Ukinitev nakazil na ŽR in vpeljava transakcijskih računov (TRR)
 2. Možnost izvoza podatkov (temeljnice) v finančni paket "eXact 2000"
 3. Možnost vklopa/izklopa prikaza skupne delovne dobe na plačilnih listah
 4. Razširjene možnosti kontiranja posameznih vrst plačil in posameznih prispevkov in davkov
 5. Dodan modul za vpogled in tiskanje kumulative prispevkov in davkov na več različnih načinov

2.4.2003

 1. M4/M8 - prenovljen modul za izdelavo poročila za ZPIZ za leto 2002
 2. Dodana sintetična rekapitulacija zaslužkov po vrstah plačil z prikazom točk (ali koeficientov) za zavode

4.3.2003

Dodan segment, kateri omogoča definiranje in izračun delavčeve plače, v kolikor ima delavec določeno neto plačo ali neti urnino (vključena vsa izplačila v breme delodajalca, bonitete, nadure, dodatki, minulo delo, stalnost  ...)

3.2.2003

Program Osebni prejemki, ver.7 rel.2, lahko sodeluje z 'NAVISION ATAIN' programskim paketom ! Torej, program zna kreirati prav posebne temeljnice, katere so prilagojene omenjenemu finančnemu paketu.